e世博官网开户>最新动态>「友谊现金娱乐」虚词的用法和意义练习

「友谊现金娱乐」虚词的用法和意义练习

作者:匿名
阅读量:829
时间:2020-01-11 10:57:16

 

「友谊现金娱乐」虚词的用法和意义练习

友谊现金娱乐,1.何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》)

词性   意义  

2.大王来何操?(《鸿门宴》)

词性   意义  

3.其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》)

词性   意义  

4.徐公何能及君也?《邹忌讽齐王纳谏》)

词性   意义  

5.泣下沾襟,何其衰也。(《伶官传序》)

词性   意义  

1.技盖至此乎。(《庖丁解牛》)

词性   意义  

2.况在国乎?(《鸿门宴》)

词性   意义  

3.其皆出于此乎?(《师说》)

词性   意义  

4.山川相缪,郁乎苍苍。(《赤壁赋》)

词性   意义  

5.浩浩乎如冯虚御风。《赤壁赋》)

词性   意义  

1.臣乃敢上璧。(《廉颇蔺相如列传》)

词性   意义  

2.今其智乃反不能及。(《师说》)

词性   意义  

3.至东城,乃有二十八骑。

(《项羽本纪》)

词性   意义  

4.若事之不济,此乃天也。(《赤壁之战》)

词性   意义  

1.臣从其计。(《廉颇蔺相如列传》)

词性   意义  

2.其闻道也固先乎吾。(《师说》)

词性   意义  

3.今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。(《赤壁之战》)

词性   意义  

4.则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

词性   意义  

5.于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

词性   意义  

1.且燕赵处秦革灭殆尽之际。(《六国论》)

词性   意义  

2.臣死且不避。(《鸿门宴》)

词性   意义  

3.示赵弱且怯也。(《廉颇蔺相如列传》)

词性   意义  

4.不出,火且尽。(《游褒禅山记》)

词性   意义  

5.且暂还家去。(《孔雀东南飞》)

词性   意义  

1.疑问代词,单独作谓语,可译为“为什么”“什么原因”。

2.疑问代词,作动词或介词的宾语,可译为“什么”。翻译时,“何”要后置。

3.疑问代词,作定语,可译为“什么”。

4.疑问副词,用在句首或动词前,常表示反问,可译为“怎么”。

5.疑问副词,用在形容词前,表示程度深,可译为“多么”。

1.语气助词,表疑问语气。可译为“吗”“呢”。

2.语气助词,表示反问语气,相当于“吗”“呢”。

3.语气助词,表猜测或商量的语气,可译为“吧”。

4.语气助词,用于感叹句或祈使句,可译为“啊”“呀”等。

5.作词尾,译为“……的样子”。

1.副词,译为“才”。

2.副词,译为“却”“竟然”“反而”。

3.副词,译为“只”“仅”。

4.副词,用在判断句中,起确认作用,可译为“是”“就是”。

1.代词,作定语,译为“他的”。

2.代词,作主语,译为“他”。

3.代词,译为“我的”“我(自己)”。

4.指示代词,译为“那”“那个”“那些”。

5.代词,译为“其中的”。

1.连词,递进关系,译为“况且”“再说”。

2.连词,让步关系,译为“尚且”“还”。

3.连词,并列关系,译为“又”。

4.副词,译为“将”“将要”。

5.副词,译为“暂且”“姑且”。

来源:语文版高考版

ag视讯

 

千呼万唤!高新区伊甸园项目正式落地,中国金茂3.2亿元摘地